ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ދިވެހިރާއްޖެ
ނިލަންދެ އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މަދަނީ އިޖުރާތު ޤަވާޢިދު ޢާއްމުކުރުން

ގާނޫނު ނަންބަރު 32/2022 (މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނު) ގެ 425 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ބާރުލިބިގެން އެކުލަވާލާފައިވާ ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2022-M1C-REG-01 "ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު 2022" މިއަދު (02 އޮގަސްޓް 2022) އާއްމުކުރަމެވެ.

ވީމާ މިކަން އާއްމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

02 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ