ރެހެންދި ސްކޫލް/ހުޅުމާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓީޗަރ، ސްޕެޝަލް އެޑިޔުކޭޝަން މަގާމުގެ A2ޝީޓް އިސްލާހުކުރެވިފައި

19 ޖޫން 2022 ގައި މިސްކޫލުން ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު(IUL)RS/1/2022/100   އާއި ގުޅިގެން ޓީޗަރ(ސްޕެޝަލް އެޑިޔުކޭޝަން) މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ A2 ޝީޓް އިސްލާހު ކުރުމަށްފަހު އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ. މި A2 ޝީޓް އާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ 2022 އޮގަސްޓް 07 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިސްކޫލްގެ އީ-މެއިލް އެޑްރެސް [email protected]  އަށް ލިޔުމުން ހުށައެޅުންވުން އެދެމެވެ.

02 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ