މާރަންދޫ މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިކޮނޮމިކްސް ޓީޗަރ މަޤާމުގެ ސްކްރީނިން ޝީޓް

މިސްކޫލްގެ އިޢުލާން ނަންބަރ (IUL)GS-82/2022/11 ގެ އިޢުލާނުގައިވާ ( ޓީޗަރ އިކޮނޮމިކްސް ) މަޤާމުގެ ސްކްރީނިން ޝީޓް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

 

02 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ