ޢަފީފުއްދީންސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ލޯކަލައިޒޭޝަން ޓީޗަރ (ކެމިސްޓްރީ) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ A2 ޝީޓް ޢާންމުކުރުން

13 ޖުލައި 2022 ވަނަ ދުވަހު މިސްކޫލުންކުރި ނަންބަރ GS72/IUL/2022/11 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން، ލޯކަލައިޒޭޝަން ޓީޗަރ (ކެމިސްޓްރީ) ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތާއިމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، އިޢުލާން ޢާއްމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން، ރަސްމީ ބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޝަކުވާއެއް ލިޔުމުން މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މެއިލް އިން ޝަކުވާ ހުށަހަޅެމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.

01 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ