ޢަފީފުއްދީންސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ރިލީފް ޓީޗަރ (ސޯޝިއަލް ސްޓަޑީޒް) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ A2 ޝީޓް ޢާންމުކުރުން

 
18 ޖުލައި 2022 ވަނަ ދުވަހު މިސްކޫލުންކުރި ނަންބަރ GS72/IUL/2022/14 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން، ރިލީފް ޓީޗަރ (ސޯޝަލް ސްޓަޑީޒް) ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތާއިމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، އިޢުލާން ޢާއްމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން، ރަސްމީ ބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޝަކުވާއެއް ލިޔުމުން މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މެއިލް އިން ޝަކުވާ ހުށަހަޅެމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.
01 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ