މާރަންދޫ މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރިލީފް ޓީޗަރ ޕްރައިމަރީ،ރިލީފް ޓީޗަރ ސްޕެޝަލް އެޑިޔުކޭޝަން މަޤާމުގެ ސްކްރީނިން ޝީޓް

މިސްކޫލްގެ އިޢުލާން ނަންބަރ (IUL)GS-82/2022/09 އަދި (IUL)GS-82/2022/10 ގެ އިޢުލާނުގައިވާ ( ރިލީފް ޓީޗަރ ޕްރައިމަރީ،ރިލީފް ޓީޗަރ ސްޕެޝަލް އެޑިޔުކޭޝަން ) މަޤާމުގެ ސްކްރީނިން ޝީޓް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

31 ޖުލައި 2022
ހޯދާ