ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކްރީނިިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

މިސްކޫލުން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަޤާމްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް މިއިއުލާނާއިއެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

އިޢުލާން ނަންބަރ

މަޤާމް

(IUL)IM/1/2022/64

ޓީޗަރ – ސްޕެޝަލް އެޑިޔުކޭޝަން

(IUL)IM/1/2022/65

ޓީޗަރ – ޕްރައިމަރީ

25 ޖުލައި 2022
ހޯދާ