ވޭމަންޑޫ ސްކޫލް/ ތ.ވޭމަންޑޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓީޗަރ (އިންގްލިޝް) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާންމުކުރުން

މިސްކޫލްގެ ނަމްބަރު 04 ) (IUL)GS63-AD/GS63/2022/12 ޖުލައި ( 2022 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ޓީޗަރ (އިންގްލިޝް) ގެ މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ. މި ޝީޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 01 އޮގަސްޓް 2022 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިސްކޫލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ. 

24 ޖުލައި 2022
ހޯދާ