ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

މި ސްކޫލްގެ ތިރީގައި މި ދަންނަވާ މަޤާމުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާ ނަތީޖާ ޝީޓް އާއްމު ކުރީމެވެ.

އިއުލާން ނަމްބަރ

މަޤާމް

(IUL)IM/1/2022/59

ބިޒްނަސް ސްޓަޑީސް

                        20 ޖުލައި 2022

20 ޖުލައި 2022
ހޯދާ