ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއިން އެވޯޑްކުރާ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރުން.

އިޢުލާން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއިން އެވޯޑްކުރާ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގައި އެވޯޑްކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓް ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މި އިޢުލާނާއި އެކު އެއްކަރުދާސްކޮށްފައިވާކަން މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

07 ޖުލައި 2022
ހޯދާ