ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

މިސްކޫލުން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަޤާމްގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އިސްލާހުކުރުމަށްފަހު މިއިއުލާނާއިއެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

އިޢުލާން ނަންބަރ

މަޤާމް

(IUL)IM/1/2022/52

ޓީޗަރ – އިންގްލިޝް

 

07 ޖުލައި 2022
ހޯދާ