ވޭމަންޑޫ ސްކޫލް/ ތ.ވޭމަންޑޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޔުނީފޯމް ފަހާދީ ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މިސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ ޔުނީފޯމް ފަހާދީ އަދި ފަހަންބޭނުންވާ މެޓީރިއަލްސް ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިއުލާނާއި ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް ފަރާތްތަކުން ކުރިމަތިލާފައި ނުވާތީ ދެންނެވުނު އިޢުލާން ނަންބަރ: (IUL)GS63-AD/GS63/2022/09  ބާޠިލްކޮށް އަލުން މިސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ ޔުނީފޯމް ފަހާދީ އަދި ފަހަންބޭނުންވާ މެޓީރިއަލްސް ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމަށް ކުރިމަތިލާ ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

 

  1. މިބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން،  4 ޖުލައި 2022 ން 18 ޖުލައި 2022 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 12:00 ކުރިން މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން/ގުޅުއްވައިގެން ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
  2. މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ  18 ޖުލައި 2022 ދުވަހުގެ 11:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.
  3. މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ  19 ޖުލައި 2022  ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މިސްކޫލްގައެވެ.
  4. ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 21 ޖުލައި 2022 ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މިސްކޫލްގައެވެ.
  5. މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު ގެޒެޓް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
  6. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

 

ވޭމަންޑޫ ސްކޫލް

ތ ވޭމަންޑޫ ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން: 6780564 / 7717564

އީ-މެއިލް: [email protected]

04 ޖުލައި 2022
ހޯދާ