ހައްދުންމަތީ ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އާބާދު ސަރަހައްދުގެ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގެ ކެންޓީނު

ލ.ގަމުއާބާދު ސަރަޙައްދު ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކުގައި ހަދާފައިވާ ކެންޓީނު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި ގުޅޭ

    ލ.ގަމު އާބާދު ސަރަޙައްދު ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކުގައި ހަދާފައިވާ ކެންޓީނު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

    ވީމާ، މި ކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގަޑިތަކަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

#

 

ތަން

ތާރީޙް

ދުވަސް

ގަޑި

1

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

ގަމު ކައުންސިލް އިދާރާ

07 ޖުލައި 2022 

ބުރާސްފަތި

13:00

2

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުން

ގަމު ކައުންސިލް އިދާރާ

18 ޖުލައި 2022

ހޯމަ

13:00

    

 މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތުމާއި، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުމަށް ގަޑިޖެހިގެން ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ. އަދި މިކަމަށް އެދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ 1 ފުރުސަތެވެ.

                                           29  ޛުލްޤަޢިދާ 1443

    30  ޖޫން  2022

30 ޖޫން 2022
ހޯދާ