ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރުއްގަހުގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމާއިގުޅޭ!

ލ. އިސްދޫ / މޯލްޑްހައުސް، އާމިނަތު ޝަރުމާ އަށް ލިބިފައިވާ ގޯތީގައިވާ ރުއްގަހުގެ ބަދަލު މައްސަލަ ނިންމުމަށްޓަކައި، ރުއްގަހުގެ ވެރިން ހޯދުމަށް އެ ރުއްގަހުގައިވާނީ ހުދު ކުލައިން ނަމްބަރު ޖަހައިފައެވެ.  

           ވީމާ، މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރުއްގަހުގެ ވެރިން،އެރުއްގަހުގައިވާ ނަންބަރު ނޯޓުކުރުމަށްފަހު 07 ޖުލައި 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން މި ކައުންސިލަށް ސިޓީއަކުން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި އެތަނުގައިހުރި ނަގައިގެން ގެންދެވޭފަދަ ރުއްގަހާއި، ތަކެތި މިދެންނެވި މުއްދަތުގެތެރޭގައި ނެންގެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ދަންނަވާފައިވާ ތާރީޚުގެ ފަހުން، ހުށަހަޅާ ރުއްގަހުގެ ސިޓީތަކަށް ބަދަލުދެވެން ނެތް ވާހަކަ ހިތާމައާއިއެކު ދަންނަވަމެވެ. 

                   1443 K 29    

                       29 ޖޫން 2022      

 

 

                                 

    

 

                                    

                                          އިބްރާހީމް ޚަލީލް                                                                                                               

 

                                ކައުންސިލްގެ ރަޢީސް

`

"ފެނިލުމުން ދިވެހި ދިދަ ވިހުރިލާ..."

ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

            ލ. އިސްދޫ                                   

           ދިވެހިރާއްޖެ                                            ނަންބަރ: (IUL)395-02/395/2022/63 

            

 

އިޢުލާން

 

ރުއްގަހުގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމާއިގުޅޭ!

           ލ. އިސްދޫ / މޯލްޑްހައުސް، އާމިނަތު ޝަރުމާ އަށް ލިބިފައިވާ ގޯތީގައިވާ ރުއްގަހުގެ ބަދަލު މައްސަލަ ނިންމުމަށްޓަކައި، ރުއްގަހުގެ ވެރިން ހޯދުމަށް އެ ރުއްގަހުގައިވާނީ ހުދު ކުލައިން ނަމްބަރު ޖަހައިފައެވެ.  

           ވީމާ، މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރުއްގަހުގެ ވެރިން،އެރުއްގަހުގައިވާ ނަންބަރު ނޯޓުކުރުމަށްފަހު 07 ޖުލައި 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން މި ކައުންސިލަށް ސިޓީއަކުން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި އެތަނުގައިހުރި ނަގައިގެން ގެންދެވޭފަދަ ރުއްގަހާއި، ތަކެތި މިދެންނެވި މުއްދަތުގެތެރޭގައި ނެންގެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ދަންނަވާފައިވާ ތާރީޚުގެ ފަހުން، ހުށަހަޅާ ރުއްގަހުގެ ސިޓީތަކަށް ބަދަލުދެވެން ނެތް ވާހަކަ ހިތާމައާއިއެކު ދަންނަވަމެވެ. 

                   1443 K 29    

                       29 ޖޫން 2022      

 

 

                                 

    

 

                                    

                                          އިބްރާހީމް ޚަލީލް                                                                                                               

                                ކައުންސިލްގެ ރަޢީސް

 

 

29 ޖޫން 2022
ހޯދާ