އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ތޮއްޑޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
އަރިއަތޮޅު އުރުރުބުރީ ތޮއްޑޫ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުގެ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު 2022

އަރިއަތޮޅު އުރުރުބުރީ ތޮއްޑޫ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުގެ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު 2022 

ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2021 (މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެޤާނޫނު)ގެ 425 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 16 ޖޫން 2022 އިން ފެށިގެން މި ކޯޓުން އަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު އާންމު ކުރަމެވެ.

16 ޖޫން 2022
ހޯދާ