އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބޮޑުފޮޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބޮޑުފޮޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު 2022

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 32/2021 (މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު)ގެ 425 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 16 ޖޫން 2022 ން ފެށިގެން މިކޯޓުން އަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު އާންމު ކުރަމެވެ.

16 ޖޫން 2022
ހޯދާ