ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވެންޑަރ ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ހުޅުވާލުން

  1. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާއެއްގޮތަށް މި ޔުނިވަރސިޓީން ގަންނަ ތަކެއްޗާއި ހޯދާ ޚިދުމަތްތަކަށް ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް ވެންޑަރ ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.
  2. ވީމާ، ވެންޑަރ ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމެނުމަށް ބޭނުންވާ ވިޔަފާރިތަކުން މިއިޢުލާނުގައިވާ ލިންކް މެދުވެރިކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. ލިންކްގައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރައްވާއިރު އެ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް އެޓޭޗް ކުރައްވަންވާނެއެވެ.
  3. ވެންޑަރ ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ވެންޑަރ ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްފަހު އެކަން މި ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން މެއިލުން އަންގާނެއެވެ. މި ޔުނިވަރސިޓީން އެކި ކަންކަމާ ގުޅިގެން ގަންނަ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭނެއެވެ.
  4. އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ، ތިރީގައިވާ އީ-މެއިލް އެޑްރެހަށް އީ-މެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. ނުވަތަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯން ނަންބަރަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

 

ވެންޑަރ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމްގެ ލިންކް: https://bit.ly/3naM8nw

 

ޕްރޮކިޔުމަންޓް އެންޑް އެސެޓް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

ރަށްދެބައިހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން: 3345110، 3345111 ، 3345148

އީ-މެއިލް: [email protected]

 

 

23 ޖޫން 2022
ހޯދާ