އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވެންޑަރ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުޅުވާލުން

އިޢުލާން

 

ވެންޑަރ ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ހުޅުވާލުން

 

  1. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައިވާ ޝޮޕިންގ ގެ އުސޫލުން (ޖުމްލަ އަގު -/35,000 ރުފިޔާއިން ދަށުގެ) ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭ ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކަށް ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް،  ވެންޑަރ ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.
  2. ވީމާ، ވެންޑަރ ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމެނުމަށް ބޭނުންވާ ވިޔަފާރިތަކުން 31  ޖުލައި 2022 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 14.00 ގެ ކުރިން މި އިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާ "ވެންޑަރ ރަޖިސްޓްރީ ފޯމް" ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު، މިއިޢުލާނުގައިވާ ލިންކްމެދުވެރިކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމަށްފަހު ފޯމާއި ޑޮކިއުމަންޓްސް ތިރީގައިވާ މެއިލްއަށް މެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
  3. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvjheqwzfnIIzk0FSF1OGP6LtizieBtl3D6Ml26vQb6I0t2Q/viewform?usp=pp_url
  4. ވެންޑަރ ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފަރާތްތަކުން ވެންޑަރ ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްފަހު އެކަން މިސުކޫލުގެ ފަރާތުން މެއިލުން އަންގާ، އެފަރާތްތަކަށް ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދެވޭނެވެ.
  5. ވެންޑަރ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްއެދޭ ފޯމް މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
  6. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
  7. މިއިޢުލާން ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމަށް ފަހު 2021 ވަނަ އަހަރު ހެދިފައިވާ  މިސްކޫލްގެ ވެންޑަރ ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލްވާނެއެވެ.

  ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން

  އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް

  ޗާންދަނީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.                                          

ފޯން: 7775660  3325762 

އީ-މެއިލް [email protected]

22 ޛުލްޤައިދާ  1444

22  ޖުލައި  2022

22 ޖޫން 2022
ހޯދާ