މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި އިޢުލާނުގައިވާ ފަރާތްތައް އުޅުއްވާ އެޑްރެސް މި އޮފީހަށް އަންގަވައިދެއްވުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 20 ވަނަމާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އުމުރުން 65 އަހަރު ވުމުގެ 6 މަސްދުވަސް ކުރިން މި އޮފީހުން މިދަނީ އެ ފަރާތްތަކަށް ޕެންޝަން ލިބުމުގެ ޝަރުޠު ހަމަވާކަން އެންގުމާއި ޕެންޝަނަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

ނަމަވެސް، ބައެއް ފަރާތްތައް ދިރި އުޅުއްވާ އެޑްރެސް ސާފުވެފައިނުވާތީ، މި ސިޓީއާއި ފޯމު ރައްދު ނުކުރެވި މި އޮފީހުގައި ބެހެއްޓިފައި ހުރިކަމަށް ދަންނަވަމެވެ. މި ގޮތުން، ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް އުޅުއްވާ އެޑްރެސް މި އޮފީހަށް އަންގަވައިދެއްވުން ނުވަތަ މި އޮފީހަށް ވަޑައިގެން މި ތަކެއްޗާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންދެއްވުމަށް އެދި އަންގައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

#

Name

Dhaftharu

1

Adam Ibrahim

1000 #

2

Hussain Moosa Manik

6186 #

3

Abdul Ganee 

852 #

4

Ahmed Adam

Dh R 1213 #

5

Gamariyyath

291-94 #

6

Zahir Adam

1578 #

7

Ibrahim Mohamed

4697 #

8

Mohamed Easa

RS 2382 #

9

Mohamed Zakee Adam

1506 #

10

Hawwa Zahira

1183 #

11

Mohamed Ali

RS 4577 #

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިއޮފީހުގެ ނަންބަރު 3309908 އާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

‏29‏ ޛުލްޤަޢިދާ‏ 1435‏

23 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ހޯދާ