ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުގެ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު 2022

ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2021 (މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 425 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 16 ޖޫން 2022 އިން ފެށިގެން މިކޯޓުން އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު އާންމުކުރަމެވެ.

15 ޖޫން 2022
ހޯދާ