ހައްދުންމަތީ ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ލޯގޯ ފަރުމާކުރުން

މި އިދާރާގެ ލޯގޯ ފަރުމާކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. އެހެންކަމުން ލޯގޯ ފަރުމާކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިކަންހުރި ފަރާތްތަކުން 12 ޖޫން 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް ލިޔުމަކުން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ލޯގޯ ފަރުމާކުރުމަށްއެދި ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ މަޢުލޫމާތު 13 ޖޫން 2022 ވަނަ ދުވަހު އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން އީމެއިލްގެ ޒަރީންއިން އެފަރާތްތަކަށް ފޮނުވޭނެއެވެ. ލޯގޯ ފަރުމާކޮށް ހުށަހަޅާނީ  20 ޖޫން 2022 ވާ ހޯމަ ދުވަހު އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިންނެވެ. ލޯގޯ ފަރުމާކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅޭ ލިޔުންތައް މި އިދާރާގެ [email protected] މެއިލް މެދުވެރިކޮށްވެސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

ވީމާ، މިކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.    

07 ޝައްވާލް  1443

  07 ޖޫން 2022

07 ޖޫން 2022
ހޯދާ