މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކްރޮސް ސަބްސިޑީ އުސޫލުން ރަށް ނުވަތަ ފަޅު ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ލީޒް އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓް ކަނޑައެޅުން

އިޢުލާން

 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު ނަންބަރު: 2022/1 (ދައުލަތުގެ އާންމު މަންފާއަކަށް ޓަކައި ހާސިލުކުރުން ބޭނުންވާ އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތެއްގެ ދަށުން ހިންގޭނެ މުހިންމު މަޝްރޫޢުތައް ކަނޑައެޅުން)ގެ ދަށުން ކްރޮސް ސަބްސިޑީ އުސޫލުން ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ރަށްރަށާއި ފަޅުތައް ކުއްޔަށްދިނުމަށް ލީޒް އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓް ކަނޑައަޅައި، މިއިޢުލާނާއި އެއްކަރުދާސްކޮށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ. 

 

02 ޖޫން 2022
ހޯދާ