މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު i(IUL)88-ADHR/88/2022/49 އިޢުލާނާއިއެކު އެއްކަރުދާސްކުރެވިފައިވާ

އިޢުލާން

 

2022 ޖޫން 14-16 އަށް ކޮރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސް އަދި ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިޒޯޓް އެންޑް ސްޕާގައި މިމިނިސްޓްރީއާއި ވޯލްޑް ޓޫރިޒަމް އޮގަނައިޒޭޝަން (ޔޫ.އެން.ޑަބްލިޔު.ޓީ.އޯ) އާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިވެންޓުތަކުގެ ދަތުރުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު i(IUL)88-ADHR/88/2022/49 އިޢުލާނާއިއެކު އެއްކަރުދާސްކުރެވިފައިވާ "ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އާންމު އިރުޝާރު" ގެ 1.4، 2.1 އަދި 5.5 ވަނަ މާއްދާއަށް އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙު ގެންނަމެވެ.

  • 1.4 މަސައްކަތް: 2022 ޖޫން 14- 16 އަށް ކޮރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސް އަދި ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިޒޯޓް އެންޑް ސްޕާގައި މިމިނިސްޓްރީއާއި ވޯލްޑް ޓޫރިޒަމް އޮގަނައިޒޭޝަން (ޔޫ.އެން.ޑަބްލިޔު.ޓީ.އޯ) އާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިވެންޓުތަކުގެ ދަތުރުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.
  • 2.1 ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރ: 18/2014) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.
  • 5.5 އެސް.އެމް.އީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ (އެސް.އެމް.އީ އަށް ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއް ނަމަ)

އިޢުލާނާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 05 ޖޫން 2022 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީގެ އީމެއިލް [email protected] އެޑްރެހަށް މެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

01 ޖޫން 2022
ހޯދާ