އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގޯތިތަކުގެ ނަންބޯޑް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން

ގޯތިތަކުގެ ނަންބޯޑް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

 

 

 

 

އއ. ހިމަންދޫ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ގެތަކުގެ ނަންބޯޑުތައް (150 ނަންބޯޑް) މައުލޫމާތު ސީޓްގައިވާ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ނަންބޯޑުތައް ހުންނަންވާނީ އިޢުލާނާއި އެކުގައިވާ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 29 މެއި 2022 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން މި އިދާރާގެ [email protected] އަށް ކޯޓޭޝަން ފޮނުވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

22 މޭ 2022
ހޯދާ