ގާދިއްފުށީ ސްކޫލް، ތ. ގާދިއްފުށި
ދިވެހިރާއްޖެ
އިސްލާމް ޓީޗަރ މަގާމްގެ އޭ2 ޝީޓް އާމްކުރުން

 މި ސްކޫލްގެ އިޢުލާން ނަންބަރު: 2022/21 އާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތުގެ އޭ2 ޝީޓް އާއި މެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 24 މެއި 2022 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:00 ގެ ކުރިން މި ސްކޫލްގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected] އަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ ހެނދުނު 9:00 އިން 13:00 އާއި ދެމެދު ސްކޫލްގެ އިދާރާގެ 9393030 މި ނަންބަރ ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

19 މޭ 2022
ހޯދާ