ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގއ. ވިލިނގިލީގައި ފުޓްބޯޅަ އެކަޑަމީއެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ

ގއ. ވިލިނގިލީގައި ފުޓްބޯޅަ އެކަޑަމީއެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ

 

ގއ. ވިލިނގިލީގައި ފުޓްބޯޅަ އެކަޑަމީއެއް ގާއިމްކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރުމަށް މިކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 11 ވަނަ އާއްމު ޖައްސާ އިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ވީމާ، ގއ. ވިލިނގިލީގައި ފުޓްބޯޅަ އެކަޑަމީއެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން، 31 މެއި 2022 ވާ އަންގާރ ދުވަހުގެ 13:00ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް މެއިލް ކުރައްވާނީ [email protected] އަށެވެ. އަދި މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ: 6822505 އެވެ.

18 މޭ 2022
ހޯދާ