ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ކޮންޓްރެކްޓް ސްޓާފް

 

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

ތާރީޚް

17 ޝައްވާލް 1443

18 މެއި 2022

ނަންބަރު

179-3.3/1/2022/23(IUL)

މަޤާމް:

ކޮންޓްރެކްޓް ސްޓާފް

މަޤާމުގެ ގިންތި

ކޮންޓްރެކްޓް 

މުއްދަތު

3 (ތިނެއް) މަސް  

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން

ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ

މުސާރަ

ގަޑިއަކަށް 33.65 ރުފިޔާ

ބޭނުންވާ އަދަދު

02 (ދޭއް)

ޝަރުތު

 

-        ގްރޭޑް 10 ގެ ފެންވަރު ހުރުން

-        ކޮމްޕިއުޓަރ  ބޭނުން ކުރަން އެނގުން   

އޮތޯރިޓީގެ ރަސްމީގަޑި

-        ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 15:00 އަށް (މަސައްކަތް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދުވާލަކު 6 ގަޑިއިރު)

މަސްއޫލިއްޔަތު

-        އޮތޯރިޓީގެ އަރުޝީފު ކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ މަޢުލާމާތު އާކައިވިންގ ސޮފްޓްވެއަރއަށް އެންޓަރކުރުން

-        އޮތޯރިޓީގެ އަރުޝީފުކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ސްކޭން ކުރުން

އެޕްލިކޭޝަން ސުންގަޑި

-        29 މެއި 2022 ގެ 11:00 ގެކުރިން

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 

-        އެޕްލިކޭޝަން އީމެއިލް

-        ކަރިކިއުލަމް ވިޓާ (ސީވީ)

-        ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ (މުއްދަތު ހަމަނުވާ) ކޮޕީ

-        ވަޒީފާގައި އުޅޭ ނުވަތަ އުޅެފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ އަދާކުރާ ނުވަތަ އަދާކުރި ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެނގޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

-        މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަރވިއުއަށް ދަޢުވަތު ދެވޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.

-        މި މަސައްކަތަށް މީހަކު ހޮވުމުގައި ބަލާނީ، އިންޓަރވިއު ޕްރޮސެސް ގައި ދެވޭ ޓެސްޓުން  އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭފަރާތެކެވެ.

-        މި މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ތިރީގައިވާ ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުން އެދެމެވެ.

އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުން

މިމަސައްކަތަށް ކުރިމަތުލިމަށް އެދި އޮތޯރިޓީގެ އީމެއިލް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން

މި އީމެއިލްއާއެކު ގްރޭޑް 10 ނިނަމާފައިވާކަން އެނގޭ ލިއުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ، ހ. އޯކިޑް 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ

އަމީރުއަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯނު: 3336619، ފެކްސް:3336624

އީމެއިލް: [email protected]

ވެބްސައިޓް: www.cmda.gov.mv

 

       

 

----------------------------

18 މޭ 2022
ހޯދާ