ވޭމަންޑޫ ސްކޫލް/ ތ.ވޭމަންޑޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޔުނީފޯމް ފަހާދީ ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މިސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ ޔުނީފޯމް ފަހާދީ އަދި ފަހަންބޭނުންވާ މެޓީރިއަލްސް ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމަށް ކުރިމަތިލާ ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

  1. މިބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 20 އޭޕްރިލް 2022 ން 27 އޭޕްރިލް 2022 ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 12:00 އަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން/ގުޅުއްވައިގެން ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
  2. މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ  27 އޭޕްރިލް 2022 ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.
  3. މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 28 އޭޕްރިލް 2022  ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 ގައި މިސްކޫލްގައެވެ.
  4. ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 19 މެއި 2022 ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 ގައި މިސްކޫލްގައެވެ.
  5. މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު ގެޒެޓް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
  6. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ވޭމަންޑޫ ސްކޫލް

ތ ވޭމަންޑޫ ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން: 6780564 / 7717564

އީ-މެއިލް: [email protected]

20 އޭޕްރިލް 2022

20 އޭޕްރިލް 2022
ހޯދާ