ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ކޮންޓްރެކްޓް ސްޓާފް

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

ތާރީޚް

13 ރަމަޟާން 1443

14 އޭޕްރީލް  2022

ނަންބަރު

(IUL)179-3.3/1/2022/17

މަޤާމް:

ކޮންޓްރެކްޓް ސްޓާފް

މަޤާމުގެ ގިންތި

ކޮންޓްރެކްޓް  3 (ތިނެއް) މަސް  

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން

ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ

މުސާރަ

ގަޑިއަކަށް 33.65 ރުފިޔާ

ބޭނުންވާ އަދަދު

02 (ދޭއް)

ޝަރުތު

 

- ގްރޭޑް 10 ގެ ފެންވަރު ހުރުން

- ކޮމްޕިއުޓަރ ބޭނުން ކުރަން އެނގުން   

       

އޮތޯރިޓީގެ ރަސްމީގަޑި

- ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 15:00 އަށް (މަސައްކަތް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދުވާލަކު 6 ގަޑިއިރު)

މަސްއޫލިއްޔަތު

-  އޮތޯރިޓީގެ އަރުޝީފު ކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ މަޢުލާމާތު އާކައިވިންގ ސޮފްޓްވެއަރއަށް އެންޓަރކުރުން

-  އޮތޯރިޓީގެ އަރުޝީފުކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ސްކޭން ކުރުން

އެޕްލިކޭޝަން ސުންގަޑި

25 އޭޕްރީލް 2022 ގެ 11:00 ގެކުރިން

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 

- އެޕްލިކޭޝަން އީމެއިލް

- ކަރިކިއުލަމް ވިޓާ (ސީވީ)

- ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ (މުއްދަތު ހަމަނުވާ) ކޮޕީ

-ވަޒީފާގައި އުޅޭ ނުވަތަ އުޅެފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ އަދާކުރާ ނުވަތަ އަދާކުރި ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެނގޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

- މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަރވިއުއަށް ދަޢުވަތު ދެވޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.

- މި މަސައްކަތަށް މީހަކު ހޮވުމުގައި ބަލާނީ، އިންޓަރވިއު ޕްރޮސެސް ގައި ދެވޭ ޓެސްޓުން  އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭފަރާތެކެވެ.

- މި މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ތިރީގައިވާ ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުން އެދެމެވެ.

އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުން

މިމަސައްކަތަށް ކުރިމަތުލިމަށް އެދި އޮތޯރިޓީގެ އީމެއިލް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން

މި އީމެއިލްއާއެކު ގްރޭޑް 10 ނިނަމާފައިވާކަން އެނގޭ ލިއުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 

ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ، ހ. އޯކިޑް 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ

އަމީރުއަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯނު: 3336619، ފެކްސް:3336624

އީމެއިލް: [email protected]

ވެބްސައިޓް: www.cmda.gov.mv

 

14 އޭޕްރިލް 2022
ހޯދާ