މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން

     1443 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދު އަދި ހަފްތާ ބަންދާއި ގުޅިގެން 29 އޭޕްރިލް 2022 އިން 07 މޭ 2022 އަށް ސަރުކާރު ބަންދު ވުމާއިގުޅިގެން، މި އޮތޯރިޓީއާއި ބޭންކުތައް 04 މޭ 2022 ވާ ބުދަ ދުވަހު ހުޅުވާފައި ހުންނާނެ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. މި ދުވަހުގައި މި އޮތޯރިޓީން ޢާންމުންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތަކާއި ތަކެތި ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް ތިރީގައި މިދަންނަވަނީއެވެ.

 

  • ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް (ފައިސާ ބަލައިގަނެ ދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތް): ހެނދުނު 09:30 އިން މެންދުރު 12:00 އަށް.

   ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދާނީ މިހާރެކޭވެސް އެއްގޮތަށް އެޕޮއިންޓްމަންޓް އުސޫލުންނެވެ. 

  • ސިޓީ އާއި ތަކެތި ބަލައިގަތުން: ހެނދުނު 09:30 އިން މެންދުރު 12:00 އަށް.

 

     ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

12 އޭޕްރިލް 2022
ހޯދާ