ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބޭނުންކޮށްފައިހުރި މުދާތަކެއް ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

މި އޮތޯރިޓީގައި ބޭނުންކޮށްފައިހުރި ބައެއް ތަކެތި (ކޮމްޕިއުޓަރާއި ފަރުނީޗަރު ފަދަ ތަކެތި) 26  މާރިޗު 2022 ވާ ހޮނިހިރުދުވަހު ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

 

ނީލަން އޮންނަ ތަން:                     ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ

                                 ހ. އޯކިޑް 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ

                                 އަމީރު އަޙްމަދު މަގު / މާލެ

 

މުދާ ބެލޭނެ އިންތިޒާމް                   ނީލަމުގައި ވިއްކާ މުދާ ބެލޭނެ އިންތިޒާމް 26  މާރިޗު 2022 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރު 09:45 ގައި އޮންނާނެއެވެ.

 

 

ނީލަން ގަޑި:                          ހެނދުނު 10:00 (26  މާރިޗު 2022 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު)

 

ފައިސާ ދެއްކުން:                      ނީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތްތަކުން އެމުދަލެއްގެ ނީލަން ނިމޭ އަގު، ނީލަން ނިމުމުން އެގަޑީގައި ދައްކަންވާނެއެވެ.

 

މުދާ ގެންދިއުން:                       ނީލަމުން ނަގާ މުދާ، ޖެހިގެން އަންނަ މަސައްކަތު ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން އޮތޯރިޓީން ގެންދަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ނުގެންގޮސް ހުންނަ މުދާ އިތުރު އެންގުމަކާނުލާ ނައްތާލެވޭނެއެވެ.

 

އިތުރުމަޢުލޫމާތު:                      ނީލަން ލިސްޓްގައި ނަން ނޯޓުނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް، ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

 

މި ނީލަމާބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް، އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު 30141104/3336619 ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

 

                            17 މާރިޗު 2022

17 މާރިޗު 2022
ހޯދާ