މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ލޯޔަރ ޕެނަލަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު

ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ލޯޔަރ ޕެނަލަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު

ލޯޔަރ ޕެނަލްސް

3

ބޭނުންވާ އަދަދު:

ލޯޔަރ (ލެވެލް 1)

މަޤާމު:

 • ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ/ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެ؛ އަދި 
 • މި މަޤާމަށް ލޯޔަރަކު ހޮވުމުގައި އިސްކަންދޭނީ ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ މިންވަރަށް ބެލުމަށް ފަހުގައެވެ.

ވަޒީފާއަށް ހޮވުމުގައި އިސްކަންދެވޭނެ ކަންތައްތައް:

 • ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރުގެ ފުރަތަމަ ޑިގްރީ އެއް ހާސިލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން.  
 • ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ އޮތް ފަރާތަކަށްވުން.
 • ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި މަދުވެގެން 4 އަހަރު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން.

މަޤާމުގެ ޝަރުޠު:

 

 

1

ބޭނުންވާ އަދަދު :

ލޯޔަރ (ލެވެލް 2)

މަޤާމު:

 • ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަން ދެވޭނެއެވެ.
 • މި މަޤާމަށް ލޯޔަރަކު ހޮވުމުގައި އިސްކަންދޭނީ ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ މިންވަރަށް ބެލުމަށް ފަހުގައެވެ.

ވަޒީފާއަށް ހޮވުމުގައި އިސްކަންދެވޭނެ ކަންތައްތައް:

 • ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރުގެ ފުރަތަމަ ޑިގްރީ އެއް ހާސިލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން.  
 • ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ އޮތް ފަރާތަކަށްވުން.
 • ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި މަދުވެގެން 2 އަހަރު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން.

މަޤާމުގެ ޝަރުޠު:

 

 

2

ބޭނުންވާ އަދަދު :

ލޯޔަރ (ލެވެލް 3)

މަޤާމު:

 • ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަން ދެވޭނެއެވެ.
 • މި މަޤާމަށް ލޯޔަރަކު ހޮވުމުގައި އިސްކަންދޭނީ ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ މިންވަރަށް ބެލުމަށް ފަހުގައެވެ.

ވަޒީފާއަށް ހޮވުމުގައި އިސްކަންދެވޭނެ ކަންތައްތައް:

 • ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރުގެ ފުރަތަމަ ޑިގްރީއެއް ހާސިލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން.  
 • ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ އޮތް ފަރާތަކަށްވުން.
 • ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި މަދުވެގެން 1 އަހަރު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން.

މަޤާމުގެ ޝަރުޠު:

 

 

 1. ޕެންޝަން އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ލަފާ ދިނުން.
 2. ޕެންޝަން އޮފީސް ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުގައި ތަމްސީލްކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ ކުރުން.
 3. ޤާނޫނީ އެކިއެކި ލިޔުން ތައްޔާރުކޮށްދިނުން.
 4. ޤާނޫނީ ލިޔެކިޔުން އިގިރޭސި ބަހުން ދިވެހި ބަހަށް އަދި ދިވެހި ބަހުން އިނގިރޭސި ބަހަށް ތަރުޖަމާ ކޮށްދިނުން.
 5. އަދި މިނޫންވެސް ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރިވުން.

މަސްއޫލިއްޔަތު:

 

ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތަށް ކަނޑައެޅޭ މުސާރައެއް.

އުޖޫރައާއި ޢިނާޔަތް:

 • މި މަޤާމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މި މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ތިރީގައި މިދަންނަވާ ލިޔުންތަކާއެކު، 18 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 16:00ގެ ކުރިން މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުން:

 • އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު
 • މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ސާފު ކޮޕީ.
 • ވަޒީފާގައި އަދާކުރާ ނުވަތަ އަދާކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ އެކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ އަދާކުރި މަސްއޫލިއްޔަތު އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް.
 • އެކްރެޑިޓް ކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓުތަކުގެ ކޮޕީ.
 • މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

މި މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމާއި، ޓީއޯއާރު އަދ ލޯޔަރުން ހޮވުމުގައި ބަލާނެ ކަންތައްތަކާއި މާކްސް ދޭނެ އުޞޫލު މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

 

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް

އަމީނީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯން: 3309908 (އެކްސްޓެންޝަން: 134، 335، 327)

ފެކްސް: 3307759

އީމެއިލް: [email protected]

21 އޮގަސްޓް 2014
ހޯދާ