މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރާ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބު - ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ތެރެއިން އެމީހުން އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރަކު އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ބެލެނިވެރިން ނުވަތަ ބަލަދުވެރިންގެ ތެރެއިން އެމީހުން އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު – ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން

އިޢުލާން

 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރާ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބު

 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރާ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބު– ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ތެރެއިން އެމީހުން އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރަކު އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ބެލެނިވެރިން ނުވަތަ ބަލަދުވެރިންގެ ތެރެއިން އެމީހުން އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު– ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން

 

2022 ފެބުރުވަރީ 24 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރާ ކައުންސިލްގެ، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ތެރެއިން އެމީހުން އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރު އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ބެލެނިވެރިން ނުވަތަ ބަލަދުވެރިންގެ ތެރެއިން އެމީހުން އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާނެ ތަންތަނާއި މިކަމާއި ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތުތައް ތިރީގައި މި ދަންނަވަނީއެވެ.

ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާ ތަން

ވޯޓުލާ މީހުން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓު ފޮށީގެ ނަންބަރު

ވޯޓު ފޮށީގެ ކޯޑު

ހއ. ތުރާކުނު ކައުންސިލް އިދާރާ

ހއ. ތުރާކުނަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ހއ. ތުރާކުނު

A1

D1/P1

ހއ. އުލިގަން ކައުންސިލް އިދާރާ

ހއ. އުލިގަން ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ހއ. އުލިގަން

A2

D2/P2

ހއ. މޮޅަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ހއ. މޮޅަދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ހއ. މޮޅަދޫ

A3

D3/P3

ހއ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ހއ. އިހަވަންދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ހއ. އިހަވަންދޫ

A5

D4/P4

ހއ. ކެލާ ކައުންސިލް އިދާރާ

ހއ. ކެލާ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ހއ. ކެލާ

A6

D5/P5

ހއ. ވަށަފަރު ކައުންސިލް އިދާރާ

ހއ. ވަށަފަރަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ހއ. ވަށަފަރު

A7

D6/P6

ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ހއ. ދިއްދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ހއ. ދިއްދޫ

A8

D7/P7

ހއ. މާރަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ހއ. މާރަންދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ހއ. މާރަންދޫ

A10

D8/P8

ހއ. ތަކަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ހއ. ތަކަންދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ހއ. ތަކަންދޫ

A11

D9/P9

ހއ. މުރައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ހއ. މުރައިދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ހއ. މުރައިދޫ

A13

D10/P10

ހއ. ބާރަށް ކައުންސިލް އިދާރާ

ހއ. ބާރަށަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ހއ. ބާރަށް

A14

D11/P11

ހދ. ހަނިމާދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ހދ. ހަނިމާދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ހދ. ހަނިމާދޫ

B1

D12/P12

ހދ. ފިނޭ ކައުންސިލް އިދާރާ

ހދ. ފިނޭ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ހދ. ފިނޭ

B2

D13/P13

ހދ. ނައިވާދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ހދ. ނައިވާދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ހދ. ނައިވާދޫ

B3

D14/P14

ހދ. ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ހދ. ހިރިމަރަދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ހދ. ހިރިމަރަދޫ

B4

D15/P15

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލް އިދާރާ

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު

B5

D16/P16

ހދ. ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ހދ. ނެއްލައިދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ހދ. ނެއްލައިދޫ

B6

D17/P17

ހދ. ނޮޅިވަރަން ކައުންސިލް އިދާރާ

ހދ. ނޮޅިވަރަމަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ހދ. ނޮޅިވަރަން

B7

D18/P18

ހދ. ކުރިނބި ކައުންސިލް އިދާރާ

ހދ. ކުރިނބި އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ހދ. ކުރިނބި

B8

D19/P19

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ކުޅުދުއްފުށި ސޓީ-1

B9

D20/P20

ހދ. ކުމުންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ހދ. ކުމުންދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ހދ. ކުމުންދޫ

B10

D21/P21

ހދ. ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ހދ. ނޭކުރެންދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ހދ. ނޭކުރެންދޫ

B11

D22/P22

ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ހދ. ވައިކަރަދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ހދ. ވައިކަރަދޫ

B12

D23/P23

ހދ. މަކުނުދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ހދ. މަކުނުދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ހދ. މަކުނުދޫ

B13

D24/P24

ށ. ކަނޑިތީމު ކައުންސިލް އިދާރާ

ށ. ކަނޑިތީމަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ށ. ކަނޑިތީމު

C1

D25/P25

ށ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ށ. ގޮއިދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ށ. ގޮއިދޫ

C3

D26/P26

ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ށ. ފޭދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ށ. ފޭދޫ

C4

D27/P27

ށ. ފީވައް ކައުންސިލް އިދާރާ

ށ. ފީވަކަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ށ. ފީވައް

C5

D28/P28

ށ. ބިލެތްފަހި ކައުންސިލް އިދާރާ

ށ. ބިލެތްފަހި އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ށ. ބިލެތްފަހި

C6

D29/P29

ށ. ފޯކައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ށ. ފޯކައިދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ށ. ފޯކައިދޫ

C7

D30/P30

ށ. މަރޮށި ކައުންސިލް އިދާރާ

ށ. މަރޮށި އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ށ. މަރޮށި

C9

D31/P31

ށ. ޅައިމަގު ކައުންސިލް އިދާރާ

ށ. ޅައިމަގަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ށ. ޅައިމަގު

C10

D32/P32

ށ. ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ށ. ކޮމަންޑޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ށ. ކޮމަންޑޫ

C11

D33/P33

ށ. މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ށ. މާއުނގޫދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ށ. މާއުނގޫދޫ

C12

D34/P34

ށ. ފުނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ށ. ފުނަދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ށ. ފުނަދޫ

C13

D35/P35

ށ. މިލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ށ. މިލަންދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ށ. މިލަންދޫ

C14

D36/P36

ނ. ހެނބަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ނ. ހެނބަދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ނ. ހެނބަދޫ

D1

D37/P37

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ

D2

D38/P38

ނ. މާޅެންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ނ. މާޅެންދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ނ. މާޅެންދޫ

D3

D39/P39

ނ. ކުޑަފަރި ކައުންސިލް އިދާރާ

ނ. ކުޑަފަރި އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ނ. ކުޑަފަރި

D4

D40/P40

ނ. ލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ނ. ލަންދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ނ. ލަންދޫ

D5

D41/P41

ނ. ޅޮހި ކައުންސިލް އިދާރާ

ނ. ޅޮހި އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ނ. ޅޮހި

D7

D42/P42

ނ. މިލަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ނ. މިލަދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ނ. މިލަދޫ

D8

D43/P43

ނ. މަގޫދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ނ. މަގޫދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ނ. މަގޫދޫ

D9

D44/P44

ނ. މަނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ނ. މަނަދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ނ. މަނަދޫ

D10

D45/P45

ނ. ހޮޅުދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ނ. ހޮޅުދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ނ. ހޮޅުދޫ

D11

D46/P46

ނ. ފޮއްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ނ. ފޮއްދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ނ. ފޮއްދޫ

D12

D47/P47

ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ނ. ވެލިދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ނ. ވެލިދޫ

D13

D48/P48

ރ. އަލިފުށި ކައުންސިލް އިދާރާ

ރ. އަލިފުށި އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ރ. އަލިފުށި

E1

D49/P49

ރ. ވާދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ރ. ވާދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ރ. ވާދޫ

E2

D50/P50

ރ. ރަސްގެތީމު ކައުންސިލް އިދާރާ

ރ. ރަސްގެތީމަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ރ. ރަސްގެތީމު

E3

D51/P51

ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލް އިދާރާ

ރ. އަނގޮޅިތީމަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ރ. އަނގޮޅިތީމު

E4

D52/P52

ރ. ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލް އިދާރާ

ރ. ހުޅުދުއްފާރަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ރ. ހުޅުދުއްފާރު

E5

D53/P53

ރ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލް އިދާރާ

ރ. އުނގޫފާރަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ރ. އުނގޫފާރު

E6

D54/P54

ރ. ދުވާފަރު ކައުންސިލް އިދާރާ

ރ. ދުވާފަރަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ރ. ދުވާފަރު

E7

D55/P55

ރ. މާކުރަތު ކައުންސިލް އިދާރާ

ރ. މާކުރަތަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ރ. މާކުރަތު

E8

D56/P56

ރ. އިންނަމާދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ރ. އިންނަމާދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ރ. އިންނަމާދޫ

E10

D57/P57

ރ. މަޑުއްވަރި ކައުންސިލް އިދާރާ

ރ. މަޑުއްވަރި އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ރ. މަޑުއްވަރި

E11

D58/P58

ރ. އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ރ. އިނގުރައިދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ރ. އިނގުރައިދޫ

E12

D59/P59

ރ. މީދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ރ. މީދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ރ. މީދޫ

E13

D60/P60

ރ. ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާ

ރ. ފައިނަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ރ. ފައިނު

E14

D61/P61

ރ. ކިނޮޅަސް ކައުންސިލް އިދާރާ

ރ. ކިނޮޅަހަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ރ. ކިނޮޅަސް

E15

D62/P62

ބ. ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލް އިދާރާ

ބ. ކުޑަރިކިލަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ބ. ކުޑަރިކިލު

F1

D63/P63

ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ބ. ކަމަދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ބ. ކަމަދޫ

F2

D64/P64

ބ. ކެންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ބ. ކެންދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ބ. ކެންދޫ

F3

D65/P65

ބ. ކިހާދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ބ. ކިހާދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ބ. ކިހާދޫ

F4

D66/P66

ބ. ދޮންފަނު ކައުންސިލް އިދާރާ

ބ. ދޮންފަނަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ބ. ދޮންފަނު

F5

D67/P67

ބ. ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ބ. ދަރަވަންދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ބ. ދަރަވަންދޫ

F6

D68/P68

ބ. މާޅޮސް ކައުންސިލް އިދާރާ

ބ. މާޅޮހަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ބ. މާޅޮސް

F7

D69/P69

ބ. އޭދަފުށި ކައުންސިލް އިދާރާ

ބ. އޭދަފުށި އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ބ. އޭދަފުށި

F8

D70/P70

ބ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ބ. ތުޅާދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ބ. ތުޅާދޫ

F9

D71/P71

ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ބ. ހިތާދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ބ. ހިތާދޫ

F10

D72/P72

ބ. ފުޅަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ބ. ފުޅަދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ބ. ފުޅަދޫ

F11

D73/P73

ބ. ފެހެންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ބ. ފެހެންދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ބ. ފެހެންދޫ

F12

D74/P74

ބ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ބ. ގޮއިދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ބ. ގޮއިދޫ

F13

D75/P75

ޅ. ހިންނަވަރު ކައުންސިލް އިދާރާ

ޅ. ހިންނަވަރަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ޅ. ހިންނަވަރު

G1

D76/P76

ޅ. ނައިފަރު ކައުންސިލް އިދާރާ

ޅ. ނައިފަރަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ޅ. ނައިފަރު

G2

D77/P77

ޅ. ކުރެންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ޅ. ކުރެންދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ޅ. ކުރެންދޫ

G3

D78/P78

ޅ. އޮޅުވެލިފުށި ކައުންސިލް އިދާރާ

ޅ. އޮޅުވެލިފުށި އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ޅ. އޮޅުވެލިފުށި

G4

D79/P79

ކ. ކާށިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ކ. ކާށިދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ކ. ކާށިދޫ

H1

D80/P80

ކ. ގާފަރު ކައުންސިލް އިދާރާ

ކ. ގާފަރަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ކ. ގާފަރު

H2

D81/P81

ކ. ތުލުސްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ކ. ތުލުސްދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ކ. ތުލުސްދޫ

H4

D82/P82

ކ. ހުރާ ކައުންސިލް އިދާރާ

ކ. ހުރާ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ކ. ހުރާ

H5

D83/P83

ކ. ހިންމަފުށި ކައުންސިލް އިދާރާ

ކ. ހިންމަފުށި އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ކ. ހިންމަފުށި

H6

D84/P84

ކ. ގުޅި ކައުންސިލް އިދާރާ

ކ. ގުޅި އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ކ. ގުޅި

H7

D85/P85

ކ. މާފުށި ކައުންސިލް އިދާރާ

ކ. މާފުށި އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ކ. މާފުށި

H8

D86/P86

ކ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ކ. ގުރައިދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ކ. ގުރައިދޫ

H9

D87/P87

އއ. ރަސްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

އއ. ރަސްދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

އއ. ރަސްދޫ

U2

D88/P88

އއ. މަތިވެރި ކައުންސިލް އިދާރާ

އއ. މަތިވެރި އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

އއ. މަތިވެރި

U4

D89/P89

އއ. ފެރިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

އއ. ފެރިދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

އއ. ފެރިދޫ

U6

D90/P90

އއ. މާޅޮސް ކައުންސިލް އިދާރާ

އއ. މާޅޮހަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

އއ. މާޅޮސް

U7

D91/P91

އއ. ހިމަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

އއ. ހިމަންދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

އއ. ހިމަންދޫ

U8

D92/P92

އދ. ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

އދ. ހަންޏާމީދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

އދ. ހަންޏާމީދޫ

I1

D93/P93

އދ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ (އދ. މަހިބަދޫ)

އދ. މަހިބަދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

އދ. މަހިބަދޫ

I4

D94/P94

އދ. ދަނގެތި ކައުންސިލް އިދާރާ

އދ. ދަނގެތި އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

އދ. ދަނގެތި

I6

D95/P95

އދ. ދިގުރަށް ކައުންސިލް އިދާރާ

އދ. ދިގުރަށަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

އދ. ދިގުރަށް

I7

D96/P96

އދ. ފެންފުށި ކައުންސިލް އިދާރާ

އދ. ފެންފުށި އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

އދ. ފެންފުށި

I8

D97/P97

އދ. ދިއްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

އދ. ދިއްދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

އދ. ދިއްދޫ

I9

D98/P98

އދ. މާމިގިލި ކައުންސިލް އިދާރާ

އދ. މާމިގިލި އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

އދ. މާމިގިލި

I10

D99/P99

ވ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ (ވ. ފުލިދޫ)

ވ. ފެލިދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ވ. ފެލިދޫ

J3

D100/P100

ވ. ކެޔޮދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ވ. ކެޔޮދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ވ. ކެޔޮދޫ

J4

D101/P101

ވ. ރަކީދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ވ. ރަކީދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ވ. ރަކީދޫ

J5

D102/P102

މ. ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

މ. ރަތްމަންދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

މ. ރަތްމަންދޫ

K1

D103/P103

މ. މުލައް ކައުންސިލް އިދާރާ

މ. މުލަކަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

މ. މުލައް

K3

D104/P104

މ. ކޮޅުފުށި ކައުންސިލް އިދާރާ

މ. ކޮޅުފުށި އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

މ. ކޮޅުފުށި

K6

D105/P105

މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލް އިދާރާ

މ. ދިއްގަރަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

މ. ދިއްގަރު

K7

D106/P106

މ. މަޑުއްވަރި ކައުންސިލް އިދާރާ

މ. މަޑުއްވަރި އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

މ. މަޑުއްވަރި

K8

D107/P107

ފ. ފީއަލި ކައުންސިލް އިދާރާ

އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ފ. ފީއަލި

L1

D108/P108

ފ. ބިލެތްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ފ. ބިލެތްދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ފ. ބިލެތްދޫ

L2

D109/P109

ފ. މަގޫދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ފ. މަގޫދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ފ. މަގޫދޫ

L3

D110/P110

ފ. ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ފ. ދަރަނބޫދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ފ. ދަރަނބޫދޫ

L4

D111/P111

ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ފ. ނިލަންދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ފ. ނިލަންދޫ

L5

D112/P112

ދ. މީދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ދ. މީދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ދ. މީދޫ

M1

D113/P113

ދ. ރިނބުދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ދ. ރިނބުދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ދ. ރިނބުދޫ

M3

D114/P114

ދ. ހުޅުދެލި ކައުންސިލް އިދާރާ

ދ. ހުޅުދެލި އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ދ. ހުޅުދެލި

M4

D115/P115

ދ. މާއެނބުދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ދ. މާއެނބުދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ދ. މާއެނބުދޫ

M6

D116/P116

ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ދ. ކުޑަހުވަދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ދ. ކުޑަހުވަދޫ

M7

D117/P117

ތ. ބުރުނި ކައުންސިލް އިދާރާ

ތ. ބުރުނި އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ތ. ބުރުނި

N1

D118/P118

ތ. ވިލުފުށި ކައުންސިލް އިދާރާ

ތ. ވިލުފުށި އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ތ. ވިލުފުށި

N2

D119/P119

ތ. މަޑިފުށި ކައުންސިލް އިދާރާ

ތ. މަޑިފުށި އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ތ. މަޑިފުށި

N3

D120/P120

ތ. ދިޔަމިގިލި ކައުންސިލް އިދާރާ

ތ. ދިޔަމިގިލި އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ތ. ދިޔަމިގިލި

N4

D121/P121

ތ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ތ. ގުރައިދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ތ. ގުރައިދޫ

N5

D122/P122

ތ. ވަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ތ. ވަންދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ތ. ވަންދޫ

N7

D123/P123

ތ. ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ތ. ހިރިލަންދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ތ. ހިރިލަންދޫ

N8

D124/P124

ތ. ގާދިއްފުށި ކައުންސިލް އިދާރާ

ތ. ގާދިއްފުށި އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ތ. ގާދިއްފުށި

N9

D125/P125

ތ. ތިމަރަފުށި ކައުންސިލް އިދާރާ

ތ. ތިމަރަފުށި އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ތ. ތިމަރަފުށި

N10

D126/P126

ތ. ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ތ. ވޭމަންޑޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ތ. ވޭމަންޑޫ

N11

D127/P127

ތ. ކިނބިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ތ. ކިނބިދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ތ. ކިނބިދޫ

N12

D128/P128

ތ. އޮމަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ތ. އޮމަދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ތ. އޮމަދޫ

N13

D129/P129

ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ލ. އިސްދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ލ. އިސްދޫ

O1

D130/P130

ލ. ދަނބިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ލ. ދަނބިދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ލ. ދަނބިދޫ

O2

D131/P131

ލ. މާބައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ލ. މާބައިދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ލ. މާބައިދޫ

O3

D132/P132

ލ. މާވަށް ކައުންސިލް އިދާރާ

ލ. މާވަށް އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ލ. މާވަށް

O6

D133/P133

ލ. ފޮނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ލ. ފޮނަދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ލ. ފޮނަދޫ

O7

D134/P134

ލ. މާމެންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ލ. މާމެންދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ލ. މާމެންދޫ

O9

D135/P135

ލ. ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ލ. ކުނަހަންދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ލ. ކުނަހަންދޫ

O11

D136/P136

ލ. ކަލައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ލ. ކަލައިދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ލ. ކަލައިދޫ

O12

D137/P137

ގއ. ކޮލަމާފުށި ކައުންސިލް އިދާރާ

ގއ. ކޮލަމާފުށި އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ގއ. ކޮލަމާފުށި

P1

D138/P138

ގއ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ (ގއ. ވިލިނގިލި)

ގއ. ވިލިނގިލި އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ގއ. ވިލިނގިލި

P2

D139/P139

ގއ. މާމެންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ގއ. މާމެންދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ގއ. މާމެންދޫ

P3

D140/P140

ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ގއ. ދާންދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ގއ. ދާންދޫ

P5

D141/P141

ގއ. ދެއްވަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ގއ. ދެއްވަދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ގއ. ދެއްވަދޫ

P6

D142/P142

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ

P9

D143/P143

ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ގދ. ތިނަދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ގދ. ތިނަދޫ

Q1

D144/P144

ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ގދ. ހޯނޑެއްދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ގދ. ހޯނޑެއްދޫ

Q3

D145/P145

ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ގދ. ގައްދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ގދ. ގައްދޫ

Q5

D146/P146

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

R

D147/P147

ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލް (ސ. މީދޫ)

ސ. މީދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ - މީދޫ

S1

D148/P148

ހިތަދޫ ސްކޫލް (ސ. ހިތަދޫ)

ސ. ހިތަދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ – ހިތަދޫ

S2.1

D149/P149

އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް (ސ. ހިތަދޫ)

ސ. ހިތަދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ – ހިތަދޫ

S2.2

D150/P150

ނޫރާނީ ސްކޫލް (ސ. ހިތަދޫ)

ސ. ހިތަދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ – ހިތަދޫ

S2.3

D151/P151

މަރަދޫ އަވަށު އޮފީސް (ސ. މަރަދޫ)

ސ. މަރަދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ – މަރަދޫ

S3

D152/P152

ފޭދޫ ސްކޫލް (ސ. ފޭދޫ)

ސ. ފޭދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ – ފޭދޫ

S4

D153/P153

މަރަދޫ ފޭދޫ އަވަށު އޮފީސް (ސ. މަރަދޫ ފޭދޫ)

ސ. މަރަދޫ ފޭދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ – މަރަދޫ ފޭދޫ

S5

D154/P154

ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް (ސ. ހުޅުދޫ)

ސ. ހުޅުދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ – ހުޅުދޫ

S6

D155/P155

އެޗް.ޑީ.ސީ (ގްރައުންޑް ފްލޯރ)

ހުޅުމާލެ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ހުޅުމާލެ-1.1

T01.1

D156

އެޗް.ޑީ.ސީ (ގްރައުންޑް ފްލޯރ)

ހުޅުމާލެ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ހުޅުމާލެ-1.2

T01.2

P156

ސާމްޕަލް ކަލެކްޝަން އޭރިއާ (ހުޅުމާލެ ފޭސް 2)

ހުޅުމާލެ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ހުޅުމާލެ-1.3

T01.3

D157

ސާމްޕަލް ކަލެކްޝަން އޭރިއާ (ހުޅުމާލެ ފޭސް 2)

ހުޅުމާލެ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ހުޅުމާލެ-1.4

T01.4

P157

ސޯޝަލް ސެންޓަރ

ހެންވޭރު، ގަލޮޅު، މައްޗަންގޯޅި، މާފަންނު އަދި މާލެ ދަފުތަރަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

މާލެ ސިޓީ-2.1

T02.1

D158

ސޯޝަލް ސެންޓަރ

ހެންވޭރު، ގަލޮޅު، މައްޗަންގޯޅި، މާފަންނު އަދި މާލެ ދަފުތަރަށް ނިސްބަތްވާ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

މާލެ ސިޓީ-1.2

T02.2

P158

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ހޯލް (ވިލިމާލެ)

ވިލިމާލެ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ވިލިމާލެ-3.1

T03.1

D159

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ހޯލް (ވިލިމާލެ)

ވިލިމާލެ އަށް ނިސްބަތްވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ވިލިމާލެ-3.2

T03.2

P159

 

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ 2022

15 ފެބުރުވަރީ 2022
ހޯދާ