މާރަންދޫ މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރ މަޤާމުގެ A2 ޝީޓް އާމުކުރުން

16 ޖެނުއަރީ 2022 ވަނަ ދުވަހު މިސްކޫލުގެ ނަންބަރ (IUL)GS-82/2022/02އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން، ޓީޗަރ ( ޕްރައިމަރީ ) ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތާއިމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، އިޢުލާން ޢާއްމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން، ރަސްމީ ބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޝަކުވާއެއް ލިޔުމުން މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

06 ފެބުރުވަރީ 2022
ހޯދާ