މާރަންދޫ މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ސްކުރީނިން ސީޓް

މިސްކޫލްގެ އިޢުލާން ނަންބަރ (IUL)GS-82/2022/02ގެ އިޢުލާނުގައިވާ ޓީޗަރ ޕްރައިމަރީ J-331842 ގެ މަޤާމުގެ ސްކްރީނިން ޝީޓް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

31 ޖަނަވަރީ 2022
ހޯދާ