މަގޫދޫ ސްކޫލް/ ފ. މަގޫދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓީޗަރ ޕްރައިމަރީ (ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓް) މަޤާމްގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ސީޓް ޢާއްމުކުރުން

މިސްކޫލްގެ ނަންބަރު: GS71-D/IUL/2022/01 އިއުލާނާގުޅިގެން ޓީޗަރ ޕްރައިމަރީ (ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓް) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް ޢާއްމުކުރަމެވެ.

މި ސްކޫލްގެ އިޢުލާން ނަމްބަރ: GS71-D/IUL/2022/01 އާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓްއާއި މެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 27 ޖަނަވަރީ 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގެ ކުރިން މި ސްކޫލުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected]  އަށް ލިޔުމުން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

25 ޖަނަވަރީ 2022
ހޯދާ