ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
JS-B/2022/08 ނަންބަރު އިޢުލާނު ބާޠިލް ކުރުން

އިޢުލާނު ނަންބަރު: JS-B/2022/08 ބާޠިލު ކުރުން

 

މި ސްކޫލުގެ ސްޓާފް ރޫމްގައި މުށި ޖަހާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު JS-B/2022/08 ނަންބަރު އިޢުލާނުގައިވާ މަސައްކަތް މި ވަގުތު ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންނުވާތީ އެ އިޢުލާނު ބާޠިލް ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

20 ޖަނަވަރީ 2022
ހޯދާ