ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ދަނގަޑު ގޮނޑިތައް މަރާމާތު ކުރުން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މި ސްކޫލުން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް މި ސްކޫލުގައި ހުރި ދަނގަޑު ގޮޑިތަކެއް މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

މި ކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2022 ޖަނަވަރީ 20 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 11:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2022 ޖަނަވަރީ 25 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު 11:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ޙާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެ  ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

18 ޖަނަވަރީ 2022
ހޯދާ