ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ލ. ގަން ކެމްޕަސް)

މަޤާމް :ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ލ. ގަން ކެމްޕަސް)
ބޭނުންވާ އަދަދު :1

މަޤާމު:

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ބޭނުންވާ އަދަދު:

1

އޮފީސް:

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ / ލ. ގަން ކެމްޕަސް

ގްރޭޑް:

5

ސްޕައިން ޕޮއިންޓް:

24

މުސާރަ:

މަހަކު  7,151.26 ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް:

މަހަކު  3,064.83 ރުފިޔާ

ވަޒީފާގެ ބާވަތް:

ދާއިމީ

އިނާޔަޔްތައް:

އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރާނަމަ، އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ އުސޫލުން ދެވޭނެއެވެ.

މަގާމުގެ ޝަރުތު:

 1. ސެޓިފިކެޓް ލެވެލް 7/8 ގެ ސެޓިފިކެޓެއް މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ،
 2. މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ސެޓިފިކެޓް ލެވެލް 5 ގެ ސެޓިފިކެޓަކަށްފަހު 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖްރިބާ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއިން ހޯދާފައިވުން. ނުވަތަ،
 3. މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ސެޓިފިކެޓް ލެވެލް 4 ގެ ސެޓިފިކެޓަށްފަހު 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖްރިބާ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއިން ހޯދާފައިވުން

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

 • ދަރވަރުންނަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ ކަންކަމުގައި މަގުދައްކައިދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
 • ދަރިވަރުންގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން އާ ގުޅުންހުރި އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ސްޓޫޑެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އާ ގުޅިގެން ކުރުން. މިގޮތުން އެޑްމިޝަން، ޕްރޮގްރެޝަން އަދި ގްރެޖުއޭޝަން އާއިހަމައަށް ދަރިވަރުންގެންދިއުމުގައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާކަންކަން ކުރުން.
 • ޕަވަރ ކެމްޕަސް އާއި ސެލްފް ސާރވިސް އިން ދަރިވަރުންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބައިވެރިވެ އެހީތެރިވުން.
 • ދަރިވަރުންނާ ގުޅުންހުރި ފޯމްތައް ފަސޭހައިން ދަރިވަރުންނަށް ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައި، ފޯމުތައް ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރުން.
 • ކެމްޕަހުގައި ހިންގާ ކޯސްތަކުގެ މާސްޓަރ ޓައިމްޓޭބަލް ކެމްޕަސް މެނޭޖަރގެ ލަފާގެ މަތިން އެކުލަވާލައި އާއްމުކުރުން
 • ކްލާސްރޫމްތައް ގަޑިތަކަށް ދޫކުރުމާއި ދަރިވަރުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ހަރުދަނާ އުސޫލެއްގެ މަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ކުރިއަށްގެންދިއުން.
 • ކެމްޕަހުގައި ހިންގާ ކޯސްތަކުގެ ޕްރެކްޓިކަލް އަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ފެކަލްޓީ ތަކާ ގުޅިގެން ކިޔެވައިދިނުމަށް ދަތިނުވާ ގޮތައް ހޯދުން.
 • ކިޔަވައިދޭ ލެކްޗަރަރ އިންނަށް ދޭންޖެހޭ އިދާރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
 • ކްލިނިކަލްސް އަދި އިންޓާންޝިޕަށް އަންނަ ދަރިވަރުންގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުން.
 • ކެމްޕަހުގައި ހިންގާ ކޯސްތަކަށް ފެކަލްޓީތަކާ ގުޅިގެން ޕާޓްޓައިމް ލެކްޗަރ އިން ހަމަޖައްސައި އެގްރިމެންޓް ހެދުމުގައި ފެކަލްޓީތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން އަދި ޕޭމަންޓުދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުން.
 • ބްލޮކް ކްލާސްތައް ރާވާ ހިންގުމުގައި ފެކަލްޓީތަކާ ގުޅިގެން އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން.
 • އެގްޒާމްތަކަށް ކެމްޕަހުން ހަމަޖައްސަންޖެހޭ އެންމެހާ އިންތިޒާމްތައް އެގްޒަމިނޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓާއި ގުޅިގެން އެފަރާތުން އަދި ކެމްޕަސްއިން ހަމަޖައްސާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތައް ކުރިއަށްގެންދިއުން.
 • ދަރިވަރުންގެ ޙިދުމަތް (ސްޓޫޑަންޓް ސަޕޯރޓް) އިން ރާވާ ކަންކަން އިންތިޒާމްކުރުމުގައި ބައިވެރިވުމާއި އެހީތެރިަކަން ދިނުން.
 • ދަރިވަރުންގެ ވިންގް އަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
 • ކޯސް ޕްރޮމޯޝަން އިވެންޓްތައް ރާވާ ހިންގުން އަދި މީޑިއާއަށް ކެމަޕަސްގެ ކަންކަން ހާމަކުރުމުަގއި ކެމްޕަސް މެނޭޖަރ އަންގަވާގޮތެއްގެ މަތިން ކަންކަން ކުރުން.
 • މުވައްޒަފަކު ސަލާމް ބުނުމުން ނުވަތަ ޗުއްޓީ ނެގުމުން ކެމްޕަސް މެނޭޖަރ އަންގަވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

އެޕްލިކޭޝަން ފޮނުވަންވީ ތާރީޚް:

 • 2022 ޖަނަވަރީ 20 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ ފޯމް ލިންކް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިންކޮށް.

https://tinyurl.com/MNUHR-GC-2022-23

އެޕްލިކޭޝަނާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 • ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ތިރީގައިވާ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓުގެ ލިންކުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.

http://bit.do/JobApplicationForm-for-Locals-English

           http://bit.do/JobApplicationForm-for-Locals-Dhivehi

 • ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ (މުއްދަތު ހަމަނުވާ) ސާފު ކޮޕީ.
 • ވަޒީފާގައި އުޅުއްވާ ނުވަތަ އުޅުއްވާފައިވާ ބޭފުޅެއްނަމަ އަދާކުރައްވާ ނުވަތަ އަދާ ކުރެއްވި ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި، ވަޒީފާ އަދާކުރެއްވި މުއްދަތުގެ ފެށުނު ތާރީޚް އަދި ވަޒީފާއިން ވަކިވި ތާރީޚް އެނގޭނެފަދަ ލިޔުމެއް.
 • ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓި ސްޕަވައިޒަރަކު އެފަރާތެއްގެ މަސައްކަތާ މެދު ދެކޭ ގޮތުގެ ލިޔުމެއް.
 • ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްތަކުގެ ކޮޕީ (ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ސެޓިފިކެޓެއްނަމަ އެކްރިޑިޓް ކޮށްފައިވާ ސަނަދު)
 • ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ އެޓެސްޓްކޮށްފައި ނުވާނަމަ ވެރިފައިކުރުމަށް ޔުނިވަރސިޓީއިން އެދުމުން އޮރިޖިނަލްތައް ކޮޕީ ވެރިފައިކުރުމަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 • ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ކޮލެޖް/ޔުނިވަރސިޓީއެއްގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަކޮށް ސެޓިފިކެޓް ލިބިފައިނުވާނަމަ، ކޯސް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަމުގެ ލިޔުމާއެކު އެމް.ކިއޫ.އޭގެ ކޮލިފިކޭޝަން  އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 • ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއެކު)

ނޯޓް:

 

 • އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފޮނުވާ އެއްވެސް އެޕްލިކޭޝަނަކަށް، އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ޢަމަލެއް ނުކުރާނެއެވެ.
 • އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް އެޕްލިކޭޝަނާއެކު ފޮނުވަންޖެހޭނެއެވެ.
 • އިންޓަރވިޔު ކުރެވޭނީ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޤާމަށް ޝަރުޠުހަމަވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކާ އެކަންޏެވެ.
 • މަޤާމަށް ނުހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ސިޓީ ފޮނުވޭނީ އިންޓަވިއުކޮށް ނިމުމަށްފަހުގައެވެ.
 • ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓު އެކްރިޑެޓް ކުރެވިފައިނުވިޔަސް ބަލައިގަންނާނެއެވެ.
 • ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާފަރާތްތައް ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓު ނުލިބެނީސް ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއަކަށް ކުރިމަތިލާނަމަ، ކޯހުން ފާސްވިކަމުގެ ލިޔުމަކަށް ހުށަހަޅަންވާނީ، ރެޖިސްޓްރާރ އޮފީހުގެ ލިޔުމެކެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

 • މިމަޤާމަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓަކު ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަ ތާރީޚުން ފެށިގެން ފުރަތަމަ 3 މަސް ދުވަސް ބެލޭނީ، ވަޒީފާގެ ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތުގެ ގޮތުގައެވެ. މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި، މަސައްކަތްތަކުގެ އަޚުލާޤަށް ބަލައި، އެއްވެސް ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން އުވާލައި، މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 • މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 3345144 ނަމްބަރު ފޯނަށެވެ.
15 ޖަނަވަރީ 2022
ހޯދާ