ޢަފީފުއްދީންސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ރިލީފް ޓީޗަރ (އާރޓް އެންޑް ޑިޒައިން) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ A2 ޝީޓް ޢާންމުކުރުން

02 ޖަނަވަރީ 2022 ވަނަ ދުވަހު މިސްކޫލުންކުރި ނަންބަރ GS72/IUL/2022/01 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން، ރިލީފް ޓީޗަރ (އާރޓް އެންޑް ޑިޒައިން ) ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތާއިމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، އިޢުލާން ޢާއްމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން، ރަސްމީ ބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޝަކުވާއެއް ލިޔުމުން މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މެއިލް އިން ޝަކުވާ ހުށަހަޅެމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.

15 ޖަނަވަރީ 2022
ހޯދާ