ޢަފީފުއްދީންސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު - ރިލީފް ޓީޗަރ (މެތަމެޓިކްސް)

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 2022 ޖަނަވަރީ 14 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ 23:59 ގެ ކުރިން، ފޮނުއްވާނީ ([email protected]) ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ (9950709 / 6528041) އަށެވެ.

13 ޖަނަވަރީ 2022
ހޯދާ