ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އުތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް މަޤާމުގެ A2 ފޯމް އިޢުލާން ކުރުން

                                                                                                                                     މިއިދާރާގެ ނަންބަރު (IUL)255/255/2021/69 (19 ޑިސެމްބަރ 2021) ގެ އިއުލާނާއި ގުޅިގެން މިއިދާރާގެ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ A2 ޝީޓް އާއްމު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. A2 ޝީޓަށް ޝަކުވާއެއްވާނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ތިންދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޝަކުވާއެއް މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ . އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected]

 

13 ޖަނަވަރީ 2022

13 ޖަނަވަރީ 2022
ހޯދާ