މަގޫދޫ ސްކޫލް/ ފ. މަގޫދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓީޗަރ ޕްރައިމަރީ (ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓް) A2 ޝީޓް އާންމުކުރުން

މި ސްކޫލްގެ ނަމްބަރު:  GS71-D/IUL/2021/14 (27 ޑިސެމްބަރު 2021) ގެ  އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން  ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރ (ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓް) (J-345974)  ގެ މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

މި A2 ޝީޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މިސްކޫލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ  [email protected]  އަށެވެ.

 

11 ޖަނަވަރީ 2022
ހޯދާ