އިހަވަންދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަން ކިޔުން

ޢިއުލާން 

  މި ސްކޫލްގައި ބޭނުންކޮށްފައި ހުރި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ނީލަން ކިޔަން ގަސްދުކުރަމެވެ.

ވޯކްސްޓޭޝަން ޓޮޕް

ޕަވަރ ބެކަޕް

ޕްލާސްޓިކް ގޮނޑި

މޮނީޓަރ

ޑެސްކް

އޮފީސް ޓޭބަލް

ސްކޭނަރ

އެއަރ ކޮންޑިޝަންސް

ލޯ ބެކް ޗެއަރ

ޓީވީ

 

ވީމާ، މިދެންނެވި ތަކެތި ނީލަމުން ނެންގެވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2022 ޖެނެއަރީ 22 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00 އަށް ސްކޫލަށް ދުރުވެ ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެލެއްވުން އެދެމެވެ. ނީލަމުން ތަކެތި ނަންގަވާ ފަރާތްތަކުން ވަގުތުން ފައިސާ ދައްކަވަންވާނެއެވެ. ނީލަމަށް ފައިސާ ދައްކަވަން ޖެހޭނީ ބަނޑޭރިޕޭ މެދުވެރިކޮށެވެ.

11 ޖަނަވަރީ 2022
ހޯދާ