ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރުއްގަހާއި ބައެއްތަކެތީގެ ނީލަން ކިއުން

    ކައުންސިލް އިދާރާގައި ހުރި ބައެއް ބާތަކެތީގެ ނީލަން ކިއުން 17 ޖަނަވަރީ  2022 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 16.15ގައި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގޯތި ތެރޭގައި އޮންނާނެއެވެ.

    މިނީލަމުގައި ވާހައި ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ދެއްވުމަކީ މިއިދާރާގެ އެދުމެކެވެ.

    ނީލަމުން ނަންގަވާ ތަކެތީގެ އަގު ވަގުތުން އަދާ ކުރައްވަން ޖެހޭނެއެވެ. ވަގުތުން އަގު އަދާ ނުކުރައްވާ ނީލަންތައް ކެންސަލްކޮށް އަލުން ނީލަން ކިޔޭނެއެވެ. 

    ނީލަމުން ނަންގަވާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރުއްގަސް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ތަކެތި ނީލަމުން ނަގާތާ 01 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގެންގޮސް ނިންމަށް ވާނެއެވެ. ނީލަމުން ނަންގަވާ ރުއްގަސް 20 ޖަނަވަރީ 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ 16.00 ގެ ކުރިން ގެންދަވަން ވާނެއެވެ. އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުގެންދަވާ ތަކެތި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކުނީގެ ގޮތުގައި ނައްތައި ލެވޭނެއެވެ. . ނީލަން ކިޔޭ ތަކެތީގެ ލިސްޓް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

    މިހެންވެ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

ނީލަން ކިޔާ ތަކެތީގެ ތަފްޞީލް

 

ޢަދަދު

ބާވްތަ

މުދާ ހުރިތައް

ފެށޭއަގު

1

އޭސީ އައުޑްޑޯ  (ކައުންސިލް އިދާރާއިންނެގި)

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގުދަނުގައި

50.00

16

ލައިޓް ފްޓްސެލް ދަނޑުންނެގި

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގުދަނުގައި

50.00

2

މޮނީޓަރ ކައުންސިލް އިދާރާގެ

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގުދަނުގައި

50.00

 

އޭސީ ހޮޅިތައް 

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގުދަނުގައި

10.00

 

ހޮޅިބޮކި ފަތިތައް 

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގުދަނުގައި

10.00

1

ލަވަޖަހާ ސެޓް

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގުދަނުގައި

20.00

 

އެސްލޯނު ހޮޅިބުރިތައް 

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގުދަނުގައި

20.00

3

މެގެ ފޯނު 

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގުދަނުގައި

10.00

2

ބަނދަރު ލައިޓް

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގުދަނުގައި

10.00

9

ސީލިންގ ފަންކާ

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގުދަނުގައި

20.00

2

އޭސީ އިންޑޯ

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގުދަނުގައި

25.00

3

ފަންކާ ފާރުގައި ހަރުކުރާ (މަސްޖިދުއް ތައުބާގެ)

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގުދަނުގައި

25.00

2

މަގު ލައިޓް

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގުދަނުގައި

10.00

1

ކުނާ ބޮނޑި 

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގުދަނުގައި

10.00

7

ލައުޑު ސްޕީކަރު 

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގުދަނުގައި

10.00

2

މޯޓަރު (ހަލާކުވެފައިވާ) 

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގުދަނުގައި

50.00

1

ލަވަޖަހާ ސެޓް

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގުދަނުގައި

10.00

1

ޑްއިޓަރ

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގުދަނުގައި

10.00

1

ސިމެންތި ބުރި

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގުދަނުގައި

5.00

2

އެޕޯލޯ ތަޅު  (ހަލާކުވެފައި) 

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގުދަނުގައި

5.00

1

އިމެޖެންސީ ލައިޓް ތައުބާ މިސްކިތުން ނަގާފައި

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގުދަނުގައި

10.00

1

ފެކްސް މެސިން 

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގުދަނުގައި

10.00

1

ދޮރުފަތް،ދޮރުކަނި

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގުދަނުގައި

10.00

 

ސްޕީކަރުތައް (ޓީނުހަރުގެއިންނެގި)

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގުދަނުގައި

10.00

1

ގޮނޑި ކަޅު (ހަލާކުވެފައި)

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގުދަނުގައި

20.00

1

ނޯޑިސް ބޯޑް

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގުދަނުގައި

10.00

1

ޑެސްކް ހަލާކުވެފައި

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގުދަނުގައި

10.00

1

ގުލޯބް ހަލާކުވެފައި

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގުދަނުގައި

10.00

10

ރުއް ރަށުގެ އެކިސަރަހައްދުގެ މަގުތަކުގައި

ރަށުގެ އެކިސަރަހައްދުގެ މަގުތަކުގައި

ނީލަމަށް އަންނަފަރާތަކުން

1

ގަސް މިދިލި

މުޙައްމަދު މައުސޫމު ގޯތީގައި

ނީލަމަށް އަންނަފަރާތަކުން

 

 

 

10 ޖަނަވަރީ 2022
ހޯދާ