މަގޫދޫ ސްކޫލް/ ފ. މަގޫދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓީޗަރ އިންގުލިސް އަދި ޕްރައިމަރީ (ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓް) މަޤާމްގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ސީޓް ޢާއްމުކުރުން

މިސްކޫލްގެ ނަންބަރު: GS71-D/IUL/2021/14 އިއުލާނާގުޅިގެން ޓީޗަރ އިނގުލިޝް އަދި ޕްރައިމަރީ (ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓް) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް ޢާއްމުކުރަމެވެ.

 

މި ސްކޫލްގެ އިޢުލާން ނަމްބަރ: GS71-D/IUL/2021/14 އާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓްއާއި މެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 09 ޖަނަވަރީ 2021 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:00 ގެ ކުރިން މި ސްކޫލުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected] އަށް ލިޔުމުން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

06 ޖަނަވަރީ 2022
ހޯދާ