ވޭމަންޑޫ ސްކޫލް/ ތ.ވޭމަންޑޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސަރވިސް ޗާޓަރ އާއްމުކުރުން

މިސްކޫލުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޢާއްމު ރައްޔިތުންނާ ސީދާ ގުޅުންހުރި ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ގޮތްތަކާއި، ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދެވޭނެ ގަޑިތަކާއި މުއްދަތު އަދި އެ ޚިދުމަތަކާ ގުޅޭ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތުތައް ފަސޭހައިން ދެނެގަނެވޭނެ ގޮތްތައް ބަޔާންކޮށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ، މިސްކޫލްގެ ޚިދުމަތުގެ ޗާޓަރު މި އިޢުލާނާއެކު އާއްމުކުރީމެވެ.

30 ޑިސެންބަރު 2021
ހޯދާ