ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކޫލްގެ ސެކިޔުރިޓީ ބަލަހައްޓަދޭނެ ފަރާތެއްހޯދުން.

  1. 1 ޖެނުއަރީ 2022 ން ފެށިގެން އެއްއަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މި ސުކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައި ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވާތީ ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ. މިމަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަންފޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
  2. މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގިންތިއަކުން ގިންތިއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިތަކަށެވެ. މިބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފާރަތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ އިތުރު ޝަރުތުތައް ބީލަންފޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
  3. ބީލަން ހުށަހެޅުމާއި ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2021  ޑިސެމްބަރ 19 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  ހެނދުނު 11.30 ގައި ޢިމާދުއްދީން ސުކޫލުގައެވެ.
  4. މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 16 ޑިސެމްބަރ 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14.00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.
  5. މިމެޝިނަކީ ޑިޖިޓަލްކޮށް ސްކޭންކޮށް އޭފޯ ސައިޒްއަށް ޕްރިންޓްކުރެވޭ މެޝިނަކަށް ވާންވާނެއެވެ. ބިޑް ހުށައަޅާއިރު މެޝިންގެ ތަފްސީލް މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ކޯޓޭޝަނެއް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ވިއްކާ މެޝިނަކީ ސަރވިސް ކުރުމުގެ ޚިދުމަށް ރާއްޖެއިން ފަސޭހައިން ލިބެންހުރި އަދި މެޝިނަށް ބޭނުންވާ މާސްޓަރރޯލް އަދި ދެލި ރާއްޖެއިން ފަސޭހައިން ލިބެންހުރި ބްރޭންޑްގެ މެޟިނަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
  6. މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
  7. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

 

ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލް

ރެހެންދި ހިނގުން،  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން: , 33157633315759

އީ-މެއިލް: [email protected]

13 ޑިސެންބަރު 2021
ހޯދާ