ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
05 ކުލާސް ރޫމްގައި ފްލޯރިންގ (ނޮވިލޯން) އަޅަން ބޭނުންވެއްޖެ.

މިސްކޫލަށް 05 ކުލާސް ރޫމްގައި ފްލޯރިންގ (ނޮވިލޯން) އެޅުމަށް ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު މިސްކޫލްގެ ނަންބަރ: (IUL)IM/1/2021/60  އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށައެޅިފައިވާ އަގުތައް އެކަށީގެންވާވަރަށްވުރެ ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ، އެއިލާން ބާތިލްކޮށް މިކަމަށްއެދި ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުލުވާލަމެވެ.

  1. މިސްކޫލްގެ 5 ކުލާސް ރޫމްގައި ފްލޯރިންގ (ނޮވިލޮން) އެޅުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. މިމަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދަންވާނީ މަސައްކަތާއި ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ތަކެތީގައެވެ.
  2. މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގިންތިއަކުން ގިންތިއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިތަކަށެވެ. މިބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފާރަތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ އިތުރު ޝަރުތުތައް ބީލަންފޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
  3. ބީލަން ހުށަހެޅުމާއި ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2021  ޑިސެމްބަރ 19 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  ހެނދުނު 9.00 ގައި ޢިމާދުއްދީން ސުކޫލުގައެވެ.
  4. މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 16 ޑިސެމްބަރ 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14.00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.
  5. ނޮވިލޮން އެޅުމަށް ބޭނުންވާ 5 ކުލާހުގެ ބޮޑުމިނަކީ ކޮންމެ ކުލާހެއްގައި (19x26) ފޫޓެވެ.
  6. މިއިއުލާނަށް ބިޑް ހުށައަޅާއިރު އެފަރާތަކުން އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ނޮވިލޮންގެ ސާމްޕަލް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.
  7. މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
  8. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

 

ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލް

ރެހެންދި ހިނގުން،  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން: , 33157633315759

އީ-މެއިލް: [email protected]

13 ޑިސެންބަރު 2021
ހޯދާ