މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިންޓާންޝިޕް ފުރުސަތު

އިޢުލާނު

އިންޓާންޝިޕް ފުރުޞަތު

 

ޑިޕާޓްމަންޓް

ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް

ބޭނުންވާ އަދަދު:

01 (އެކެއް)

މުއްދަތު

05 މަސް

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން

މޯލްޑްވިސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން، ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓް

މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް:

ހާޒިރުވާ ކޮންމެ ރަސްމީ ދުވަހަކަށް -/190 ރުފިޔާ

މަސައްކަތުގެ ވަގުތު:

ހެނދުނު 08:00 އިން މެންދުރުފަހު 15:00 އަށް

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު:

 • މަތީސާނަވީ އިމްތިހާނުން ދަށްވެގެން 2 މާއްދާއިން "ޑީ" ގްރޭޑް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން، ނުވަތަ
 • މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް 4ގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 • ހިއުމަން ރިސޯސަސް، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަދި ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާއިން ތައުލީމް ހާސިލްކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް އިސްކަންދެވޭނެ.
 • ހިއުމަން ރިސޯސަސް ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތަކަށް އިސްކަން ދެވޭނެ.

މައިގަނޑު މަސައްކަތް:

 • މުވައްޒަފުންގެ އެޓެންޑެންސް ރެކޯޑްތައް ބަލެހެއްޓުން
 • މުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީ ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރިވެދިނުން
 • މުވައްޒަފުންނަށް އެކިއެކި ބޭނުމަށް ދޫކުރާ ރެފަރެންސް ސިޓީތައް ތައްޔާރުކުރުން
 • ސެކްޝަންގެ ޑޮކިއުމަންޓު ފައިލްކުރުން
 • ކޯޕަރޭޝަނަށް ލިބޭ ލިޔެކިއުންތަށް ބަލައިގަތުމާއި އެންޓްރީ ކުރުން
 • އެޑްމިން އެންޑް އެޗްއާރް ސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރުން

 

ހުށައަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 • އިންޓާންޝިޕްގެ ފުރުޞަތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސިޓީ.
 • ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓް އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްތަކުގެ ކޮޕީ.
 • އިންޓަރންޝިޕަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް)
 • ކުރިން އެހެން ތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ނުވަތަ މިހާރުވެސް އެހެން ތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރަމުންދާނަމަ އެ ތަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރިކަން ނުވަތަ ކުރަމުންދާކަން އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން އެ ތަންތަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
 • މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.

ސުން ގަޑި:

19 ޑިސެމްބަރ 2021 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:00 ގެ ކުރިން 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

 • މި އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވާތާ ރަސްމީ 10 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި މަޤާމަށް ޝޯޓްލިސްޓްވާ ފަރާތްތަކަށް  އެންގޭނެއެވެ.
 • މިއިންޓާންޝިޕަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް ސަލާމާއި ޗުއްޓީ ކަނޑައެޅިފައިނުވާނެއެވެ.
 • މިކުންފުނިން އެދޭ ފެންވަރަށް މިއިންޓާރންޝިޕް ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކުންފުނިންގައި ހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަކަށް މީހުން ނެގުމުގައި އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.
 • އީމެއިލް އެޑްރެސް؛ [email protected]
 • އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3011000 އަށެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ 2021

12 ޑިސެންބަރު 2021
ހޯދާ